Wat Na Phra Mén: this Buddha image in royal regalia survives from royal Ayutthaya